ข้อมูลอาสาสมัคร

คุณไตรรงค์ บุตรากาศ

trirong.but@tmbbank.com

ทั้งหมดเริ่มที่ ลงมือทำ

อาสาสมัครโครงการ สื่อการเรียนรู้เพื่อน้องผู้บกพร่องทางสายตา จ.นครราชสีมา

สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างศูนย์เรียนรู้ ลดปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมการผลิตสื่อทางการศึกษาให้น้องผู้พิการทางการทางสายตา ร่วมกันผลิตหนังสือเสียงและ หนังสือเรียนอักษรเบลล์ ให้น้องตาบอด พร้อมพัฒนา ซ่อมแซม พื้นที่ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนและทำกิจกรรมของน้องๆ

 • โทรศัพท์
  -

 • วันเกิด
  -

 • งานอาสาที่สนใจ
  -

 • ความถนัด
  -

 • ช่วงเวลาที่สะดวก

เป้าหมายการเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิทีเอ็มบี

 • 0 ชั่วโมงต่อปี
  ที่ท่านอยากทำงานอาสาสมัคร

 • 0 ฿ บาทต่อปี
  ที่ท่านอยากบริจาค