ข้อมูลอาสาสมัคร

สุนันทา  พลอยสุข (พี่จิ๊ก)

Sunantha.Plo@tmbbank.com

ไฟฟ้า แสงสว่างแห่งปัญญา กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ...ประทับใจครั้งนี้ได้เห็น และเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ วิถีชุมชนที่แข็มแข็ง ความสุขที่หาไม่ได้ในเมือง

อาสาสมัครโครงการ ปุ๋ยชวา

นำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนผักตบชวาจากสวะขวางคลองเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เปิดทางสัญจนในคลองพร้อมประหยัดค่าปุ๋ยได้เดือนละ 10,000 บาท พร้อมกระจายความรู้ใหชุมชนใกล้เคียง

 • โทรศัพท์
  -

 • วันเกิด
  -

 • งานอาสาที่สนใจ
  -

 • ความถนัด
  -

 • ช่วงเวลาที่สะดวก

เป้าหมายการเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิทีเอ็มบี

 • 0 ชั่วโมงต่อปี
  ที่ท่านอยากทำงานอาสาสมัคร

 • 0 ฿ บาทต่อปี
  ที่ท่านอยากบริจาค