โปรแกรมจิตอาสาเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%

โปรแกรมจิตอาสาเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา

ชุมชนเป้าหมาย:

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ      

รับผิดชอบโดย:

Grey World Team

วันส่งมอบ

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

 

ข้อมูลชุมชน

 

นักเรียนตาบอด ม.ปลาย ต้องศึกษา(เรียนร่วม) กับนักเรียนปกติจำนวน 52 คน โดยนร.ต้องการอาสาสมัครช่วยสอนการบ้าน ทำรายงาน ติว เพื่อเรียนหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอุปสรรคข้างต้น ส่งผลให้เด็กตาบอดขาดการศึกษาและไม่สามารถประกอบอาชีพที่ดีได้ และปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ดูแลอาสาสมัครเพียง 1 คน และอาสาสมัครประจำที่เป็นคนตาบอด 1 คน เท่านั้น

 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการ เปลี่ยนของชุมชน

 

  • พัฒนากระบวนการทำงานอาสาสมัคร จัดอบรมเพื่อให้สามารถรับอาสาสมัครที่มีคุณภาพเข้ามาสอนได้มากขึ้น
  • ปรับปรุงขั้นตอนการรับสมัครเป็นระบบออนไลน์
  • ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครมากขึ้น

 

ผลงานการ เปลี่ยนที่มอบให้ชุมชน

 

  1. Volunteer Matching จัดทำระบบออนไลน์เพื่อให้อาสาสมัครสามารถสมัครเข้าเป็นอาสาได้ง่ายขึ้น และตรงกับความต้องการของผู้เรียน
  2. Volunteer Instruction จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเพิ่มความมั่นใจในการเป็นอาสาสมัครที่ดี
  3. Promote & recruit new volunteer  จัดทำกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ online และเชื่อมโยงเครือข่ายจิตอาสา

อาสาสมัครโครงการนี้