สืบสานงานหัตถศิลป์ทองเหลือง บ้านปะอาว จ.อุบลราชธานี

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%

สืบสานงานหัตถศิลป์ทองเหลือง บ้านปะอาว จ.อุบลราชธานี

พัฒนาศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าหัตถศิลป์ทองเหลืองซึ่งเป็นมรดกตกทอดของชุมชน

 

ชุมชนเป้าหมาย: ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รับผิดชอบโดย: ทีมสำนักงานเขตธุรกิจสาขา อุบลราชธานี สำนักงานภาคธุรกิจสาขา 6
วันส่งมอบ: 23 กรกฎาคม 2559 

 

ข้อมูลชุมชน

- มีประชากรทั้งหมด 160 ครัวเรือน (3,000 คน) 

- ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากลาวเวียง ซึ่งมีการสืบสานงานหัตถกรรมหล่อทองเหลืองมากว่า 200 ปี 

- อาชีพหลักของคนในชุมชน คือ ทำนา และหากว่างจากการทำนาจะมาร่วมกันทำทองเหลืองที่ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง

 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการ “เปลี่ยน” ของชุมชน

- ขาดความรู้ในเรื่องการตลาดและการพัฒนาผลิตภัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าชิ้นงานทองเหลือง

- ขาดการจัดการเกี่ยวกับระบบศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการส่งต่อความรู้ เกี่ยวกับงานหัตถกรรมหล่อทองเหลือง

 

ผลงานการ “เปลี่ยน” ที่มอบให้ชุมชน

1) เพิ่มมูลค่าสินค้า โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ตอบสนองต่อคนรุ่นใหม่ จัดทำเครื่องมือการขาย และช่องทางการขาย

2) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ ปรับปรุงพื้นที่และจัดกระบวนการพัฒนาเยาวชนร่วมกับโรงเรียน ในการเป็นมัคคุเทศน์น้อย

3) ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และพร้อมรับนักท่องเที่ยวและผู้มาดูงาน

อาสาสมัครโครงการนี้