ปุ๋ยชวา ชาวท่าคา รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อน้อง

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%
  • สมุทรสงคราม

ปุ๋ยชวา ชาวท่าคา รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อน้อง

วางระบบศูนย์เรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยจากผักตบชวาให้กับโรงเรียนเป็นต้นแบบ ฝึกฝนนักเรียนให้เกิดทักษะ เพื่อส่งต่อความรู้ให้ชุมชนใกล้เคียง 

 

ชุมชนเป้าหมาย: โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
รับผิดชอบโดย: สำนักงานเขตธุรกิจสาขา-ราชบุรี สำนักงานภาคธุรกิจสาขา 9
วันส่งมอบโครงการ: อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2559 

 

ข้อมูลชุมชน

  • เป็นโรงเรียนศุนย์กลางชุมชน มีนักเรียน 333 คน ครูและบุคลากรรวม 20 คน เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล-ป.6
  • เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่อย่างดั้งเดิม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ชาวสวน ค้าขาย  
  • เป็นโครงการที่ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จจากการเปลี่ยนผักตบชวาเป็นปุ๋ย โดยช่วยลดปัญหาการสัญจรทางน้ำ พร้อมช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ผลสำเร็จของปีที่แล้ว ทำให้เกิดความริเริ่มของทีมอาสาทีเอ็มบีและชุมชนในการกระจายและส่งต่อความรู้ จึงมีริเริ่มจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรที่ใช้ปุ๋ยจากผักตบชวา เช่น การปลูกผักในกระถาง/กระสอบ การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ เป็นต้น 
     

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการ เปลี่ยนของชุมชน

  • ขาดองค์ความรู้ และระบบการบริหารจัดการในการสร้างศูนย์เรียนรู้

 

ผลงานการ เปลี่ยนที่มอบให้ชุมชน

  1. จัดระบบศูนย์การเรียนรู้ใหม่ สร้างการเรียนรู้ที่สนุกและได้ความรู้ พร้อมรองรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ให้เหมาะกับการเรียนรู้ และสวยงาม โดยมุ่งเน้นการตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติ
  3. ฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้มาดูงาน

อาสาสมัครโครงการนี้