บ้านปลา ธนาคารปู
จ.ระยอง

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%

บ้านปลา ธนาคารปู
จ.ระยอง

สนับสนุนการทำประมงเชิงอนุรักษ์ พร้อมให้ความรู้เรืองการตลาดและระบบการจัดการเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
 

ชุมชนเป้าหมาย: ชุมชนบ้านเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
รับผิดชอบโดย: ทีมสำนักงานเขตธุรกิจสาขา ระยอง สำนักงานภาคคธุรกิจสาขา 7 
วันส่งมอบ: 9 กรกฎาคม 2559

 

ข้อมูลชุมชน

- เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมด 653 คน จำนวน 253 ครัวเรือน

- อาชีพหลักของคนในชุมชน ทำประมง 70% ค้าขายแปรรูปอาหาร 20% และเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล 10%

- เป็นชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งและอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการ “เปลี่ยน” ของชุมชน

- สัตว์น้ำลดลงจากการจับสัตว์น้ำในช่วงวางไข่ ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง ส่งผลให้รายได้ของประชากรในชุมชนลดลงไม่เพียงพอกับการดำรงชีพ ปัญหา

- ขาดการจัดการด้านบรรจุภัณฑ์และการตลาดอย่างเป็นระบบ

 

ผลงานการ “เปลี่ยน” ที่มอบให้ชุมชน

1) จัดทำซั้งปลา (บ้านปลา) เพื่ออนุบาลปลา ลดการจับปลาในช่วงวางไข่

2) ให้ความรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปของชุมชน อาทิ กะปิ น้ำปลา ไข่เค็ม ชาใบขลู่ 

3) ให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีและตั้งราคาขายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างกำไรที่เหมาะสม

อาสาสมัครโครงการนี้