ตลาดรักษ์แผ่นดิน ถิ่นโพนสูง (Farm Market)

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%
  • นครราชสีมา

ตลาดรักษ์แผ่นดิน ถิ่นโพนสูง (Farm Market)

สร้างตลาดสีเขียวเป็นพื้นที่จำหน่ายพืชผล พร้อมสร้างระบบสหกรณ์ ปลูกฝังให้ชาวชุมชนรู้จักการแปรทรัพย์ในดินมาใช้อย่างคุ้มค่า รักและหวงแหนที่ดินทำกินของชุมชน

 

ชุมชนเป้าหมาย: หมู่บ้านโพนสูง  ต.หมื่นไวย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รับผิดชอบโดย: สำนักงานเขตธุรกิจสาขา-นครราชสีมา สำนักงานภาคธุรกิจสาขา 6 
วันส่งมอบโครงการ: อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559

 

ข้อมูลชุมชน

  • เป็นชุมชนดั้งเดิม ในเขตอำเภอเมือง จำนวนประชากรประมาณ 830 คน มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและมีความสามารถ 
  • อาชีพหลักของชาวชุมชนคือ รับจ้าง/ทำงานโรงงาน เกษตรกร ปลูกข้าว, พืชผักสวนครัว

 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการ เปลี่ยนของชุมชน

  • ชาวชุมชนบางส่วนเริ่มพากันขายที่ดินทำกิน 
  • ขาดการรวมตัวกันในการพัฒนาอาชีพ ขาดความรู้ด้านบริหารจัดการ และด้านการเงิน

 

ผลงานการ เปลี่ยนที่มอบให้ชุมชน

  1. ริเริ่มโครงการตลาดสีเขียวให้เป็นพื้นที่จำหน่ายพืชผลของชุมชน
  2. ปลูกฝังเรื่องการสร้างอาชีพเกษตรกร
  3. ให้ความรู้ในการจัดการระบบสหกรณ์ โดยอาสาสมัครทีเอ็มบีที่มีประสบการณ์การทำงานกับสหกรณ์จังหวัด

อาสาสมัครโครงการนี้