เปิดรับอาสาสมัคร มนุษย์ ไฟ-ฟ้า อาสาสอนน้อง 2561 (รุ่นที่ 1)

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%

“ไฟ” หมายถึง พลังที่มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน และ “ฟ้า” คือ พลังของการให้จาก TMB

เปิดรับอาสาสมัคร มนุษย์ ไฟ-ฟ้า อาสาสอนน้อง 2561 (รุ่นที่ 1)

สนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร  “มนุษย์ ไฟ-ฟ้า อาสาสอนน้อง”  คลิกที่นี่

รายละเอียดงาน

 

1. ชื่อตำแหน่งงานอาสาสมัคร     มนุษย์ไฟ-ฟ้า อาสาสอนน้อง (รุ่นที่ 1) 

 

2. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ    โครงการไฟ-ฟ้า เป็นกิจกรรมหลักของมูลนิธิทีเอ็มบี ภายใต้ปรัชญา “TMB Make THE Difference” มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต มุ่งเน้น “การสอนจับปลาแทนการให้ปลา”   โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ ในชุมชนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้คืนสู่ชุมชนรอบข้าง และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

3. บทบาทหน้าที่อาสาสมัคร   

   -  จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านศิลปะ (Art) หรือ การใช้กระบวนการละคร (Drama) เพื่อการพัฒนาตนเอง แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 9 – 17 ปี

   -  จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

   -  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในการนำทักษะด้านศิลปะ หรือ การละครเพื่อพัฒนาตนเอง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน/สังคม

   -  อาสาสมัครจะมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัดของตนเองและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องทำงานด้วย

 

4. คุณสมบัติอาสาสมัคร   

   -  อายุระหว่าง 20-45 ปี ไม่จำกัดเพศ

   -  มีความสามารถในการทำงานร่วมกับเด็กเยาวชน อายุระหว่าง 9-17 ปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

   -  มีทักษะด้านศิลปะชนิดใดชนิดหนึ่ง (อาทิ การวาดรูป, การปั้น, การออกแบบ การทำงานฝีมือ หรือ อื่นๆ) หรือ ทักษะการใช้กระบวนการละคร (Drama) เพื่อพัฒนาตนเอง

   -  มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลายของเด็กและเยาวชน

   -  มีความสนใจในแนวทางของกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Active Learning) 

   -  สามารถปฏิบัติงานได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 8 ครั้ง ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2561

 

5. สถานที่ปฏิบัติงาน

* สามารถเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ-ฟ้า 1 แห่ง จาก 4 แห่ง ดังนี้

   -  ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธิ์

   -  ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ–ฟ้า ถนนจันทน์

   -  ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย

   -  ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ

 

6. จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ  ศูนย์การเรียนรู้ละ 2 คน รวม 8 คน 

 

7. สวัสดิการอาสาสมัคร   

   -  วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

   -  อาหารกลางวัน

 

8. ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน

   -  ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธิ์ : วันอาทิตย์ 13.30 – 17.00 น

   -  ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ–ฟ้า ถนนจันทน์ : วันเสาร์ 13.30 – 17.00 น

   -  ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย : วันอาทิตย์ 13.30 – 17.00 น

   -  ศูนย์การเรียนรู้ ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ : วันเสาร์ 13.30 – 17.00 น

 

9. เกี่ยวกับมูลนิธิทีเอ็มบี

มูลนิธิทีเอ็มบี ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน

www.tmbfoundation.or.th 

 

10. ระยะเวลาการดำเนินงาน

   -  ช่วงรับสมัคร                   1- 28 มกราคม 2561

   -  ประกาศผลรอบใบสมัคร  2 กุมภาพันธ์ 2561

   -  สัมภาษณ์คัดเลือก           6 กุมภาพันธ์ 2561

   -  ปฐมนิเทศน์อาสาสมัคร  11 กุมภาพันธ์ 2561 

   -  ช่วงเวลาปฏิบัติงาน        17 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2561

 

อาสาสมัครโครงการนี้