ศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรร่วมสร้างสุขภาวะยั่งยืน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%
  • กรุงเทพฯ

ศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรร่วมสร้างสุขภาวะยั่งยืน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ปรับพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสวนสมุนไพร เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และชุมชน พร้อมให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด สร้างการมีส่วนร่วมและรายได้เสริมให้ชุมชน

 

ชุมชนเป้าหมาย: ชุมชนศรีกาญจน์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
รับผิดชอบโดย: ทีมสำนักงานเขตธุรกิจสาขาเสนานิคม สำนักงานภาคธุรกิจสาขา 4 
วันส่งมอบ: 10 กรกฎาคม 2559 

 

ข้อมูลชุมชน

- เป็นชุมชนเก่าแก่ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521) ประชากร 324 ครัวเรือน (1,025 คน)

- คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการและพนักงานบริษัท โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุและคนว่างงานถึง 40% 

- ชุมชนตั้งอยู่ใกล้วัดพรหมรังษีที่ปลูกสมุนไพรทำยา และมีปราชญ์ชุมชนที่ทำสมุนไพรจำหน่ายยินดีถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน

 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการ “เปลี่ยน” ของชุมชน

- ปรับพื้นที่ว่างส่วนกลางของชุมชนขนาดประมาณ 306 ตร.วา ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งด้านสุขภาพและอาชีพ

 

ผลงานการ “เปลี่ยน” ที่มอบให้ชุมชน

1) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นสวนสมุนไพรสร้างรายได้ และเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ยั่งยืน

2) รวมกลุ่มสร้างอาชีพจากสมุนไพร เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน

3) ให้ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด และวางแผนเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้เสริมอย่างยั่งยืน

อาสาสมัครโครงการนี้