ผักผู้รู้ ญสส.80 เกษตรอินทรีย์ จ.ชลบุรี

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%

ผักผู้รู้ ญสส.80 เกษตรอินทรีย์ จ.ชลบุรี

วางระบบศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ พร้อมให้ความรู้ด้านการตลาดและการบริหารสหกรณ์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผักเกษตรอินทรีย์

 

ชุมชนเป้าหมาย: โรงเรียนผู้รู้ ญสส. 80 จ.ชลบุรี
รับผิดชอบโดย: ทีมสำนักงานเขตธุรกิจสาขา พัทยา สำนักงานภาคธุรกิจสาขา 7 
วันส่งมอบ: 10 กรกฎาคม 2559

 

ข้อมูลชุมชน

- เป็นโรงเรียนประจำที่ก่อตั้งมา 40 ปี โดยสมเด็จพระสังฆราช 

- เด็กนักเรียนเป็นเด็กชายล้วน 130 คน

- นักเรียนส่วนใหญ่มากจากครอบครัวยากจน ซึ่งทำอาชีพเกษตรกรรมแนว เกษตรเคมี เป็นหลัก

 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการ “เปลี่ยน” ของชุมชน

- โรงเรียนมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ เหมาะต่อการส่งเสริมเการเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน แต่ขาดการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตอินทรีย์ และขาดการจัดการเกษตรแบบเป็นระบบ

- ขาดความรู้เกี่ยวกับพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผักเกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริมทางการตลาด 

 

ผลงานการ “เปลี่ยน” ที่มอบให้ชุมชน

1) ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและ ชุมชนโดยรอบเรื่องเกษตรอินทรีย์ 

2) วางระบบเรื่องน้ำให้พอเพียงต่อการทำเกษตรแบบอินทรีย์

3) สร้างผลิตภัณฑ์ผักผู้รู้ ญสส.80 เกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

3) สอนในเรื่องบัญชีรับ จ่ายให้เป็นระบบเพื่อนำไปสู่การเป็นสหกรณืโรงเรียนในอนาคต
4) พัฒนากระบวนการให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนโดยรอบ

อาสาสมัครโครงการนี้