ตลาดบ้านเกาะลัด

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%
  • ฉะเชิงเทรา

ตลาดบ้านเกาะลัด

ส่งเสริมให้เกิดตลาดชุมชนและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชน

 

ชุมชนเป้าหมาย: ชุมชนเกาะลัด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
รับผิดชอบโดย: สำนักงานเขตธุรกิจสาขา-ชลบุรี  สำนักงานภาคธุรกิจสาขา 7
วันส่งมอบโครงการ: วันอาทิตย์ที่  29 พฤษภาคม 2559

 

ข้อมูลชุมชน

  • เกาะลัด เป็นเกาะมีขนาดประมาณ 2,500  ไร่ มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมด  300 คน  จำนวน 100 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
  • อาชีพหลักของคนในชุมชน คือ เกษตรกร และ ประมง พืชที่ปลูก คือ มะม่วง,มะพร้าว,ข้าว  การประมงส่วนใหญ่เป็นการจับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
  • เกาะลัด อยู่ใกล้กับตลาดบางคล้า ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา นักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือรอบเกาะเพื่อชมสถานที่สำคัญรอบเกาะลัด

 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการ เปลี่ยนของชุมชน

  • ปรับปรุงและพัฒนาตลาดเก่าที่ปิดตัวลงไป 
  • ต้องการสถานที่ทำกินเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ลด ปัญหาการย้ายถิ่นฐานออกจากเกาะลัด

 

ผลงานการ เปลี่ยนที่มอบให้ชุมชน

  1. ปรับปรุงศาลาประชาคม ริมท่าน้ำเกาะลัด เพื่อใช้ทำตลาดบ้านเกาะลัด
  2. จัดทำระบบตลาดเพื่อให้กลุ่มบริหาร/จัดการตลาดของชุมชนได้ต่อไป
  3. จัดทำสื่อโฆษณาที่บริเวณตลาดน้ำบางคล้าเพื่อให้ลูกค้าที่มาเที่ยวได้ทราบว่ามีตลาดบ้านเกาะลัด พร้อมปรับปรุงท่าจอดเรือ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
  4. ให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายแก่คนในชุมชน

อาสาสมัครโครงการนี้