ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย

สิ้นสุดโครงการ

100%
สิ้นสุดโครงการ 100%
  • กรุงเทพฯ

ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย

ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ได้มาตรฐาน พร้อมให้ความรู้เรื่องการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

 

ชุมชนเป้าหมาย: ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย คลองสามวาตะวันออก 
รับผิดชอบโดย: สำนักงานเขต รามอินทรา  สำนักงานภาคธุรกิจสาขา 1
วันส่งมอบโครงการ: วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

 

ข้อมูลชุมชน

  • จำนวนประชากร 400 คน (64 ครัวเรือน)
  • อาชีพหลักของคนในชุมชนคือ เกษตรกรรม (ทำนา เลี้ยงไก่ ปลูกผัก)

 

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการ เปลี่ยนของชุมชน

  • ขาดองค์ความรู้ในการจัดการศูนย์เรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน และน่าสนใจ 
  • ขาดความรู้ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับศุนย์เรียนรู้ชุมชน
  • ขาดอาชีพเสริม ในการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

 

ผลงานการ เปลี่ยนที่มอบให้ชุมชน

  1. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแบรนด์ให้ชุมชน
  2. ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ ให้สวยงาม เป็นระเบียบ เหมาะกับการเรียนรู้ พร้อมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้เข้าใจง่าย เพื่อการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสนใจในวงกว้างมากขึ้น 
  4. จัดหาพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ นำไปปลูกบริเวณคันนา เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชน

อาสาสมัครโครงการนี้