พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทีเอ็มบี | ธนชาต ประจำปี 2563

วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์
24 ต.ค. 63

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทีเอ็มบี | ธนชาต ประจำปี 2563

งานกฐินพระราชทาน เป็นงานประเพณีการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าพระกฐินให้เอกชนนำไปทอดยังพระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีมาอย่างยาวนาน และในปีนี้ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงานพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทีเอ็มบี | ธนชาต ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมทำนุบำรุงพระอารามหลวง วัดวรนาถบรรพต และเงินทำบุญส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาเครื่องช่วยหายใจ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลรัฐที่ยังคงมีความต้องการ อีกทั้งยังร่วมบุญกับโครงการสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่เพื่อเด็กพิเศษ
ของมูลนิธิสถาบันแสงสว่างอีกด้วย

 

ประวัติ วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง

สถานที่ : ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดวรนาถบรรพต เดิมชื่อ วัดกบ หรือ วัดเขากบ สมัยสุโขทัยชื่อว่า วัดปากพระบาง พระอารามหลวงสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ 188
ถนนธรรมวิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติ : วัดวรนาถบรรพต ตั้งเมื่อ พ.ศ. 1962 ในสมัยสุโขทัย เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดกบ” หรือ “วัดเขากบ” เหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้ก็เพราะเรียกตามชื่อของภูเขา ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่เชิงเขากบ หรือมีชื่อเรียกตามหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดปากพระบาง” ต่อมาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพฯ ซึ่งสมัยนั้นท่านเจ้าคณะมณฑลได้มาตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เห็นว่า “วัดกบ” หรือ “วัดเขากบ” ตั้งอยู่ที่เชิงเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่และเรียกเป็นทางการว่า
“วัดวรนาถบรรพต” อย่างไรก็ตามประชาชนโดยทั่วไปมักเรียกชื่อ วัดกบ หรือ วัดเขากบ กันจนติดปากมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

 

กำหนดการและวัตถุประสงค์

กำหนดการ : 

  • พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
  • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 13.39 น. ณ พระอุโบสถ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 

 

วัตถุประสงค์ ในการทอดพระกฐินพระราชทานครั้งที่ 14 นี้ มี 3 ประการคือ

  • ทำนุบำรุงพระอารามวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 
  • จัดหาเครื่องช่วยหายใจเพื่อมอบให้โรงพยาบาลรัฐที่ยังมีความต้องการใช้งาน
  • สมทบทุนสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ให้ มูลนิธิสถาบันแสงสว่างเพื่อเด็กพิเศษ ทดแทนหลังเดิมที่ต้องย้ายสถานที่

 

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่

  • ผ่านกล่องรับบริจาคที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร TMB เลขที่บัญชี 424-1-07856-9  

ชื่อบัญชี วัดวรนารถบรรพต เพื่อกฐินพระราชทาน ทีเอ็มบี ธนชาต 2563 

  • www.punboon.org
  • ช่องทาง e-Donation

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีเอ็มบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่างๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป