เยาวชนรักษ์ถิ่น สืบสานกระยาสารท ท่าคา

เยาวชนรักษ์ถิ่น สืบสานกระยาสารท ท่าคา

เยาวชนรักษ์ถิ่น สืบสานกระยาสารท ท่าคา

เยาวชนรักษ์ถิ่น สืบสานกระยาสารท ท่าคา

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สมุทรสงคราม
ทีมราชบุรี (ASN + SE ราชบุรี)
24 ส.ค. 62

เยาวชนรักษ์ถิ่น สืบสานกระยาสารท ท่าคา

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลางมีนักเรียน 162 คน โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้โรงเรียนตั้งอยู่ตำบลท่าคาที่มีชื่อเสียงในการทำกระยาสารท

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการเปลี่ยนของชุมชน
ประเพณีการกวนกระยาสารท ของชุมชนท่าคา ที่จัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้งกำลังจะสูญหายไป เนื่องจากขาดผู้สืบสานประเพณี คนรุ่นใหม่ ไม่ให้ความสนใจ

รายละเอียดกิจกรรมที่ส่งมอบให้ชุมชน

   เพื่อรักษาประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อาสาสมัครทีเอ็มบี จึงได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ในการทำกระยาสารท เข้ากับโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพให้นักเรียน โดยปราชญ์ชุมชน ช่วยสอนและฝึกฝนการทำกระยาสารท และยังช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แนะนำช่องทางการจำหน่าย และให้ความรู้ในเรื่องการทำบัญชี นอกจากนี้ยังช่วยสร้างศูนย์เรียนรู้ และแปลงเกษตรที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกระยาสารท

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เรามีข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วม “จุดประกายเยาวชนและชุมชน” กับพวกเรา

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด มูลนิธิทีเอ็มบี (“มูลนิธิ”) องค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 881 ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า (โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน) จึงใคร่ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ หรือมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น การสมัครเป็นอาสาสมัคร
การสอบถามข้อมูลต่างๆ การให้ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ รวมถึงการอุดหนุนสินค้า การจัดส่งสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้รับข้อมูล และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวจากมูลนิธิสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริม และพัฒนาการบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอม ในกรณีไม่ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำเสนอข้อมูล หรือสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ โดยมูลนิธิตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญ จึงขอเรียนให้ทราบว่ามูลนิธิมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ มูลนิธิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ประเภทของผู้รับข้อมูลจากมูลนิธิ สิทธิของเจ้าของข้อมูล และสิทธิของมูลนิธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อมูลนิธิ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)
มูลนิธิขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ และพร้อมเดินหน้าจุดประกายแห่งการ ‘ให้’ เพื่อเยาวชน ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป