นโยบายความเป็นส่วนตัว

มูลนิธิทีเอ็มบี (“มูลนิธิ”) ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของมูลนิธิไว้ เพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการได้มาและการใช้งานข้อมูลของท่าน บุคคลที่มูลนิธิร่วมแบ่งปันข้อมูล และวิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิ

ข้อมูลที่มูลนิธิเก็บรวบรวม

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของมูลนิธิ ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
วัน/เดือน/ปีเกิด รูปภาพส่วนตัวของท่าน เป็นต้น โดยทุกกิจกรรมที่ท่านได้ทำผ่านเว็ปไซต์ของมูลนิธิ จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับมูลนิธิ

การใช้งานข้อมูลของท่าน

 • มูลนิธิจะใช้งานข้อมูลของท่านเพื่อตอบรับและดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เช่น เมื่อท่านขอร่วมอาสาในโครงการต่างๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ บนเว็บไซต์ของมูลนิธิ หรือเมื่ออัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
 • มูลนิธิจำเป็นต้องมีข้อมูลติดต่อของท่าน เพื่อส่งข้อมูลด้านธุรการให้แก่ท่าน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการของมูลนิธิ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของมูลนิธิ
 • มูลนิธิจะอาศัยข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยการนำเสนอเนื้อหาที่ท่านให้ความสนใจ
 • มูลนิธิจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานฟังก์ชั่นการแบ่งปันในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การแบ่งปันเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิ และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น Facebook หรือ Twitter
 • มูลนิธิใช้งานคุกกี้1 และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อวัดค่าและปรับปรุงการบริการของมูลนิธิ รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและหน้าที่ใช้งานบนเว็บไซต์ของมูลนิธิ
 • มูลนิธิใช้งาน IP Address2 สำหรับการบริหารจัดการและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เช่น การคำนวณระดับการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิ การช่วยวินิจฉัยปัญหาเซิร์ฟเวอร์ และการตรวจจับพฤติกรรมการทุจริตหรือสแปม
 • มูลนิธิอาจใช้งานและแบ่งปันข้อมูลรวบยอดและข้อมูลที่ผู้ใช้ตั้งค่าให้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในเว็ปไซต์ของมูลนิธิ เพื่อให้สามารถเข้าใจและมอบการบริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้รายอื่นๆ ของมูลนิธิ หรือเพื่อปรับแต่งกิจกรรมของมูลนิธิให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1คุกกี้ คือข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมส่งไปยังเบราเซอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณ เช่น ภาษาที่คุณต้องการ และการตั้งค่าอื่นๆ การจดจำดังกล่าวจะทำให้การเข้าชมครั้งถัดไปของคุณง่ายยิ่งขึ้น

2IP Address คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่าย

ผู้ที่อาจได้รับข้อมูลของท่าน

 • ประวัติส่วนตัวของท่านอาจถูกแสดงให้เห็นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของมูลนิธิ ข้อมูลนี้สามารถมองเห็นได้โดยผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงสื่อและโปรแกรมค้นหา (Search Engine) อื่นๆ หากท่านไม่ต้องการให้มีการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเลือกไม่แสดงโพรไฟล์ของท่านแบบสาธารณะได้
 • ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของมูลนิธิ กับเพื่อนๆ บนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น การแบ่งปันข้อมูลโครงการที่ร่วมอาสาบน Facebook หรือเชิญเพื่อนบน Facebook ให้มาร่วมโครงการ ในกรณีดังกล่าว ท่านอนุญาตให้มูลนิธิแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน และท่านยอมรับว่าการใช้งานข้อมูลที่มูลนิธิแบ่งปันจะได้รับการควบคุมตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการให้มีการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้ใช้งานเครื่อข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ หรือกับผู้ให้บริการเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน กรุณาอย่าใช้งานรูปแบบการแบ่งปันทางสังคมบนแพลตฟอร์มเหล่านี้

มูลนิธิอาจต้องแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม ในกรณีดังต่อไปนี้:

 • ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และคู่ค้าทางธุรกิจของมูลนิธิ (“ผู้ให้บริการ”) มูลนิธิได้ทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการของมูลนิธิ โดยห้ามมิให้ผู้ให้บริการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผู้ให้บริการได้เก็บรวบรวมหรือได้รับมาจากผู้ใด หรือใช้งานข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ตกลงไว้กับมูลนิธิ
 • การป้องกันการทุจริต เมื่อการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นต่อการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน หรือเป็นการกระทำตอบโต้ต่อกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือเป็นการทุจริต หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของมูลนิธิ ของผู้ใช้งานของมูลนิธิ หรือของผู้อื่น
 • วัตถุประสงค์เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย หากหน่วยงานรัฐบาล เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือผู้ควบคุมกฎ ร้องขอหรือกำหนด หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย มูลนิธิอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่มูลนิธิมีเกี่ยวกับผู้ใช้ของมูลนิธิ มูลนิธิอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านเพื่อใช้หรือปกป้องสิทธิทางกฎหมายหรือแก้ต่างเมื่อมีการร้องเรียนทางกฎหมายเกิดขึ้นอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ทางเลือกความเป็นส่วนตัวของท่าน

 • ประวัติส่วนตัวของท่านถูกตั้งค่าให้เป็นส่วนตัวตั้งแต่แรกเริ่มใช้งาน มูลนิธิอนุญาตให้ท่านเลือกว่าต้องการตั้งค่าหน้าประวัติส่วนตัวของท่านให้เป็นส่วนตัวหรือให้สามารถมองเห็นได้ต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ท่านยังสามารถอัปเดตข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่าน และลบข้อมูลบางอย่างออกจากหน้าประวัติส่วนตัวของท่าน ผ่านรายการ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ในหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิ
 • ท่านสามารถแก้ไขหรือยกเลิกคำยินยอมของท่านที่ให้มูลนิธิใช้งานข้อมูลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน โดยใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชั่นในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
 • หากท่านเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ของมูลนิธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีแนวโน้มว่าข้อมูลการใช้งานของท่านจะถูกเก็บรวบรวมคุกกี้โดยสื่อสังคมออนไลน์นั้น ท่านสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
 • หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลและกิจกรรมของมูลนิธิอีกต่อไป ท่านอาจเลือกไม่รับอีเมลเหล่านี้โดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุในอีเมลดังกล่าว