โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change)

โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change)

สมาคมธนาคารไทย ได้รับนโยบายจากกระทรวงการคลังในปี 2556 ให้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดลำปาง โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยในขณะนั้นได้ส่งมอบนโยบายดังกล่าวให้ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย รับไปดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายแรกคือเยาวชนระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเป็นโครงการนำร่อง ภายใต้ความร่วมมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวขนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)

ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ซึ่งมีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี เป็น 1 ในจำนวนธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งที่ป็นสมาชิกของชมรม และสอ.ดย. ร่วมด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเครือข่ายนักพัฒนารุ่นใหม่ภาคตะวันตก จึงร่วมกันดำเนินโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ หรือ Saving for Change ในระยะนำร่อง (ปี 2557-2558) โดยมีผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้

  1. พัฒนาทักษะการให้ความรู้ทางการเงินและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับวิทยากรจากธนาคารสมาชิกทั้ง 15 แห่ง ได้รวม 41 คน 
  2. อบรมให้กับแกนนำนักศึกษาจำนวน 280 คนจาก 7 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม และ 75 คนในจำนวนนี้มีความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Peer Educators) โดยจัดทำกิจกรรมขยายผลกับชุมชนขึ้น 15 กิจกรรม มีผู้ได้รับประโยชน์ 4,387 คน
  3. พัฒนาหลักสูตร 4 รู้สู่ความมั่งคั่งเพื่อใช้เป็นหลักสูตรมาตรฐานของสถาบันการเงินในการให้ความรู้แก่เยาวชนระดับอุดมศึกษา 

จากผลสำเร็จดังที่กล่าวมา ทีเอ็มบี จึงร่วมมือกับชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยและภาคีอื่นๆ ดำเนินโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ในระยะที่ 2 เพื่อขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกับแกนนำนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พื้นที่จังหวัดนครปฐม อย่างต่อเนื่องในปี 2559