ส่งต่อพลังศิลปะ จุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชน

ส่งต่อพลังศิลปะ จุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชน

การประกวดศิลปกรรมเยาวชนโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้นำเสนอมุมมองและความคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ผ่านผลงานทางศิลปะ จุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดวาดภาพพร้อมผลงาน ระดับมัธยมต้น  คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดวาดภาพพร้อมผลงาน ระดับมัธยปลาย คลิก


หัวข้อการประกวด:
“เราจะ เปลี่ยนชุมชน ให้ดีขึ้นได้อย่างไร?” 


คำอธิบาย: 
ท่ามกลางการพัฒนาที่เน้นวัตถุนิยมและการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความสัมพันธ์และสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่ถูกละเลย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ แก่สังคมไทยในปัจจุบัน

การจุดประกายเยาวชนให้เริ่มหันกลับมาคิด พร้อมลงมือเปลี่ยนชุมชนของตนเองให้ดีขึ้นนั้น เป็นแนวทางสร้างสรรค์ที่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนผ่านเยาวชน ตลอดจนสามารถปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพลังที่มีในตนเอง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยในอนาคต


ประเภทของงานศิลปกรรม: ประเภทภาพศิลปกรรม 2 มิติ


เงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งเข้าประกวด:

  • สร้างสรรค์บนกระดาษ ขนาด A2 (42 x 60 ซ.ม.)
  • ผู้ส่งงานเข้าประกวดจะต้องส่งผลงานผ่านทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น
  • ผู้ส่งงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน (โรงเรียนสามารถคัดเลือกผลงานส่งได้สูงสุดไม่เกิน 5 ผลงาน/โรงเรียน)
  • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ภายในปี พ.ศ. 2559 ไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยได้รับรางวัลจาการประกวดที่ใดมาก่อน
  • ผู้ส่งงานเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง พร้อมเขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ระดับชั้น, โรงเรียน, ชื่อผลงาน, เทคนิค และแนวคิด “การเปลี่ยนชุมชน” อย่างน้อย 3 บรรทัดติดที่ด้านหลังผลงานด้วย
  • โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งภาพถ่ายนักเรียนขณะร่วมกิจกรรม DIY กับ โครงการไฟ-ฟ้า ผ่านทางอีเมล faifahartcontest@gmail.com 


ระยะเวลาส่งผลงาน: วันนี้ - 15 กันยายน 2559


ประกาศผล: ทาง www.tmbfoundation.or.th ในวันที่ 23 กันยายน 2559


พิธีมอบรางวัลและแสดงผลงาน:
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ โถงใหญ่ ธนาคาร ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน


กลุ่มอายุการเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ:

  • กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
  • กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 


โดยรางวัลในแต่ละระดับมีดังนี้:
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล 

ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล 

ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน

 

รางวัลชมเชย  จำนวน 5 รางวัล
ทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ


** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ซึ่งตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการมีสิทธิ์เพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี (ไม่คืนผลงานให้ผู้ส่งเข้าประกวด) และโครงการมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี ได้โดยไม่มีค่าตอบแทน


ขั้นตอนการจัดส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด:

ผู้ประกวดสามารถจัดส่งรูปผลงานได้ที่ 
ตู้ ปณ. 74 ที่ทำการไปรษณีย์ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

ทั้งนี้ งานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย คณะกรรมการตัดสิน จะพิจารณาเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการเข้าร่วมแสดงผลงาน คณะกรรมการจะระวังรักษาผลงานที่เข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย


ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 
ฝ่ายประสานงานโครงการ 086-500-9566 หรือ 085-553-2206