ร่วมงานกับมูลนิธิทีเอ็มบี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการ และวางแผน การดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้ กระบวนการการเรียนการสอนของโครงการ ไฟ-ฟ้า เป็นไปตามเป้าหมายของมูลนิธิฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • วางแผนงานการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์อันดีกับเด็ก ๆ ไฟ-ฟ้า และชุมชนใกล้เคียง
 • สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็ก ชุมชน อาสาสมัคร ภายในศูนย์ฯ และในชุมชน รวมทั้งจัดทำเนื้อหาและข้อความประกอบการจัดกิจกรรม ตลอดจนเรียบเรียงเนื้อหา และรวบรวม ข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบนิทรรศการในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะนำเสนอ และอยู่ภายใต้งบประมาณ
 • วางแผนและควบคุมการใช้จ่าย และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน ให้ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบปฎิบัติ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
 • ตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายของโครงการประจำสัปดาห์  และรายงานการดำเนินงานเพื่อจัดส่งให้กับมูลนิธิภายในเวลาที่กำหนด
 • วางแผนในการบริหารจัดการ เตรียมความพร้อม และจัดหาอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในไฟ-ฟ้า
 • ตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน ของมูลนิธิฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย  พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการพัฒนาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาชุมชนหรือ สารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาชุมชน หรือการบริหารโครงการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาความรู้  โครงการหรือกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก กล้าแสดงออก ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถทำงานร่วมกับเยาวชน (วัยรุ่นอายุระหว่าง 12-17 ปี) ได้ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน
 • ความสามารถเชิงวิเคราะห์ และนำเสนอ สื่อสารได้ดี
 • สามารถประเมินความเสี่ยง แก้ไขปัญหาและหาวิธีป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี โปรแกรม MS Office
 • สามารถ อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงาน วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่ 

E-Mail : wanlika.ong@tmbbank.com, aomploy.uea@tmbbank.com