เกี่ยวกับมูลนิธิทีเอ็มบี

มูลนิธิทีเอ็มบี ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน ทั้งนี้ มูลนิธิทีเอ็มบีได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กรสาธารณกุศล และจดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

ส่งเสริมการศึกษา

เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชน
ผ่านทุนการศึกษา
และส่งเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บำเพ็ญสาธารณกุศล

เพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลและการกุศลอื่นๆ

ร่วมมือกับองค์กรการกุศล

เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศล
เพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง