เกี่ยวกับไฟ-ฟ้า

โครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน จากมูลนิธิทีเอ็มบี

ไฟ คือ พลังที่มี
อยู่ในตัวเด็กทุกคน
ฟ้า คือ พลังของการ
“ให้” จาก TMB

โครงการไฟ-ฟ้า เป็นกิจกรรมหลักของมูลนิธิทีเอ็มบี ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2552 ภายใต้ปรัชญา “TMB Make THE Difference” มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้คืนสู่ชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

1

ไฟ-ฟ้าจุดประกายเยาวชน

ศูนย์ไฟ-ฟ้า (FAI-FAH Centers)

แหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนในชุมชนอายุ 12-17 ปี ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ และทักษะการใช้ชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อจุดประกายให้เยาวชนเกิดมุมมองใหม่ในชีวิตของตนเอง พร้อมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากไฟ-ฟ้า ไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีศูนย์ไฟ-ฟ้า 4 แห่ง ได้แก่

ศูนย์ไฟ-ฟ้า สอนอะไรบ้าง?

มุ่งปลูกฝังทักษะทางศิลปะ (Art skills) และทักษะการใช้ชีวิต (Life skills) ผ่านวิชาต่างๆ ดังนี้

tmbf ศิลปะ

ศิลปะ
วาดเส้น, สีน้ำ, ศิลปะไทย
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

tmbf กีฬา

กีฬา
เทควันโด, มวยไทย

tmbf ดนตรี

การแสดงและดนตรี
เต้น, ร้องเพลง, ขับร้อง
กีตาร์, การแสดงร่วมสมัย

tmbf ภาษา

ภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

tmbf ครัว ขนม

ครัว ขนม และเบเกอรี่

tmbf การออกแบบสิ่งทอ

การออกแบบสิ่งทอ

tmbf industry

การออกแบบอุตสาหกรรม

tmbf travel

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

faifahbridge

FAI-FAH Bridge

กิจกรรมโรงเรียนสัญจร เชื่อมโยงและขยายความรู้จากศูนย์ไฟ-ฟ้า
ไปสู่นักเรียนในชุมชน เพื่อให้กิจกรรมการ “ให้คืน” สู่สังคมนั้น
ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ศูนย์ไฟ-ฟ้า 4 แห่ง
กิจกรรมนี้เกิดจากการรวมตัวกันของทีมไฟ-ฟ้าและอาสาสมัคร TMB
ซึ่งเข้าไปพบปะและให้ความรู้กับนักเรียนในชุมชน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมปลูกฝังเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

2

ไฟ-ฟ้าจุดประกายชุมชน

ต่อยอดแนวคิดของไฟ-ฟ้าที่จะ “ให้คืน” สู่สังคมอย่างไม่สิ้นสุด ด้วยการส่งต่อพลังแห่งการ “ให้”
ไปยังพนักงานทีเอ็มบีทั่วประเทศ เป็นผู้ริเริ่มจุดประกายให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ผ่านกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความอย่างยั่งยืนหลากหลายโครงการทั่วประเทศ รวมถึง การเปิดโอกาส
ให้เยาวชนไฟ-ฟ้าได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า มาสรรสร้างกิจกรรมดีๆ
เพื่อตอบแทนชุมชนและสังคมรอบข้างให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

3

โครงการเพื่อสังคมอื่นๆ

tmbf running