พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

"พิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน”

พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

"พิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน”

พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

"พิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน”

พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

"พิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน”

พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

"พิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน”

พิพิธภัณฑ์ครุฑ
ธนาคารธนชาต
21 พ.ค. 63

พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

“พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต” พิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน มีที่มาในการก่อตั้งจากการที่ธนาคารธนชาตได้รับโอนกิจการทั้งหมดจากธนาคารนครหลวงไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งธนาคารนครหลวงไทยนั้น เป็นธนาคารที่มีการดำเนินกิจการมากว่า 70 ปี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องหมายครุฑพ่าห์หรือตราครุฑพระราชทานมาติดตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2484 ซึ่งภายหลังการรับโอนกิจการจากธนาคารนครหลวงไทยในปี 2554 ธนาคารธนชาตจึงจำเป็นต้องอัญเชิญเครื่องหมายครุฑพ่าห์ลง ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายครุฑพ่าห์ (ฉบับที่ 2) ปี 2535 ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาตได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ชื่อ ทีเอ็มบีธนชาต (TMBThanachart) ที่เกิดจากความตั้งใจในการหลอมรวมจุดแข็งของทั้งสองธนาคาร นำความโดดเด่นแต่ละด้านมาส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีโลโก้คือ ttb (ทีทีบี) ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องหมายครุฑพ่าห์หรือตราครุฑพระราชทานสืบเนื่องต่อไปอันแสดงถึงบริษัทห้างร้านที่จดทะเบียนโดยชอบตามกฎหมาย มีฐานะการเงินดี เป็นที่เชื่อถือของมหาชนมานาน ประกอบการค้าโดยสุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรม และไม่เคยมีความผิดฐานทุจริตเป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้สึกของมหาชน ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญขององค์ครุฑพระราชทานที่มีความผูกพันและความศรัทธากับคนไทย รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์ของไทย จึงได้มีการอัญเชิญองค์ครุฑจากสำนักงานและสาขาต่าง ๆ ของธนาคารนครหลวงไทย มาประดิษฐานยังศูนย์ฝึกอบรมบางปู เขตเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ครุฑขึ้น เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์ครุฑในรูปแบบสื่อผสมผสาน (Multimedia) “โดยยึดความเข้าใจพื้นฐานของคนไทยที่มีต่อองค์ครุฑจากความเชื่อทางพุทธศาสนาในพิพิธภัณฑ์ได้มีการออกแบบและสร้างสรรค์สถานที่เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงความเป็นมาของครุฑตามตำนานทั้งในเชิงพุทธและพราหมณ์ และได้จัดให้มีพื้นที่การจัดแสดงองค์ครุฑที่อัญเชิญจากสำนักงานและสาขาของธนาคารนครหลวงไทยกว่า 100 สาขาทั่วประเทศมาไว้ยังพิพิธภัณฑ์” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมส่งผ่านถึงคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าขององค์ครุฑที่มีต่อสังคม พร้อมทั้งสืบสานสัญลักษณ์แห่งความกตัญญู ความดีงาม ความซื่อสัตย์ให้คงอยู่สังคมไทยตลอดไป

โดยยึดความเข้าใจพื้นฐานของคนไทยที่มีต่อองค์ครุฑจากความเชื่อทางพุทธศาสนาในพิพิธภัณฑ์ได้มีการออกแบบและสร้างสรรค์สถานที่เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงความเป็นมาของครุฑตามตำนานทั้งในเชิงพุทธและพราหมณ์ และได้จัดให้มีพื้นที่การจัดแสดงองค์ครุฑที่อัญเชิญจากสำนักงานและสาขาของธนาคารนครหลวงไทยมาไว้ยังพิพิธภัณฑ์

E-newsletter Subscription

Subscribe to TMB Foundation’s newsletter.
Learn how to Make REAL Change to Youths & Communities with us.

Consent for collection, use and disclosure
of personal data

With our intent and determination to provide the most satisfied service experience,
TMB Foundation (the “Foundation”), a charitable organization no. 881 is mainly responsible
for operating FAI-FAH (a sustainable giving project). The Foundation would like to request
for your consent to collect, use and disclose your personal data provided to the Foundation or obtained in possession of the Foundation for the purpose of conducting activities and offering the improved level of accessibility to services such as volunteers application, information inquiry, the Foundation’s information publication including product purchase, product delivery and public relations information. In order to comply with applicable laws and regulations along with promoting and improving the services to the most satisfaction. Furthermore, the Foundation further requests for your explicit consent that the recipient of personal data, disclosed by the Foundation, shall be entitled to collect, use and disclose your personal data for the purpose specified above.

The Foundation understands and respects your free will whether to give consent or not.
In the event of refusal, there is a chance that you might miss the Foundation’s great deals
and benefits relevant to your interest. The Foundation acknowledges the importance of protection of your personal data, and it is our commitment to safeguard your personal data by keeping it confidential and secured, and leverage it only for your best interest, in accordance with legal standard under the Personal Data Protection Act.

The information regarding the scope of purposes, categories of recipients of personal data, the rights of the data owners, the rights of the Foundation to collect, use and disclose personal data, any updates of Privacy Notice and the contact details of the Foundation shall be published in the Privacy Notice through the Foundation’s website (http://tmbfoundation.or.th/th/term-condition/privacy-notice.php)
The Foundation deeply appreciates your support and it is our objective to continue
the idea of “giving back to society” by igniting the power of “giving” to create sustainability
for our youths, community and society.